§ 1 Firma
Föreningens firma skall vara Åbyggeby Landsbygdscenter ekonomisk förening.

§ 2 Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomi och tillhandahålla lokaler för näringsverksamhet såsom koperativt daghem, allaktivitetshall med kultur och idrottsevenemang samt tjänster såsom utbildning, datastuga och mässor.
Föreningens medlemmar deltar i drift och underhåll av lokalen samt nyttjar föreningens verksamheter.

§ 3 Säte
Styrelsen har sitt säte i Åbyggeby,Ockelbo kommun.

§ 4 Medlem
Till medlem antas de som verkar för föreningen och som accepterar föreningens stadgar. Skriftlig ansökan lämnas till styrelsen som prövar ansökningen. Varje medlem har en röst. Rösträtten utövas personligen eller genom ombud med skriftlig fullmakt. Medlem/ombud kan endast företräda en annan medlem.

§ 5 Insats
Insatsen är 100 kronor och skall betalas kontant vid inträdet.

§ 6 Utträde
Anmälan om utträde ska ske skriftligt till styrelsen. Avgång ur föreningen äger rum vid den bokslutstidpunkt som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen eller uteslutningen. Medlem som har sagt upp sig har rätt att få tillbaka sin insats i enlighet med fjärde kapitlet lagen(1987:667) om ekonomiska föreningar.

§ 7 Uteslutning
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadar föreningen kan uteslutas på föreningsstämma.

§ 8 Styrelse

§ 8:1 Antal ledamöter-suppleanter
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Stämman utser även, lägst två högst tre, suppleanter på ett år.

§ 8:2 Val
Styrelsen väljs på föreningsstämman. Vid första valet skall fler än hälften av ledamöterna väljas för två år och resterande antalet för ett år. Vid följande val skall ledamot väljas för två år. Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande. Styrelsen utser själv vilka uppgifter övriga ledamöter skall ha.

§ 8:3 Uppdragstid
Uppdrag som ledamot och suppleant gäller från föreningsstämman och löper under respektive valperiod och upphör efter att föreingsstämma hållits.

§ 8:4 Styrelsens arbete och organisation
Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. På begäran av en styrelseledamot skall styrelsen sammankallas. Ledamot och suppleant skall kallas till sammanträde i god tid innan. Vid styrelsens sammanträde skall det föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det. Ledamöter har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. Sammanträde skall pågå tills samtliga frågor behandlats med erforderlig omsorg och skall vid behov fortsätta inom en vecka från det att sammanträdet avbröts.

§ 8:5 Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför om samtliga ledamöter är närvarande. Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredställande underlag för att avgöra ärendet.
Om en styrelseledamot inte kan komma och det finns supleant som skall träda in i hans ställe, skall suplianten ges tillfälle till det.

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

§ 8:6 Jäv m.m.
En styrelseledamot får inte handlägga frågor rörande avtal mellan honom och föreningen. Han får inte heller handlägga frågor om avtal mellan föreningen och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot föreningens.

Styrelsen eller annan ställföretädare för föreningen får inte företa en rättshandlingeller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.

En ställföreträdare får inte följa sådana föreskrifter av föreningsstämman som inte ärgällande därför att de står i strid med Lagen(1987:667)om ekonomiska föreningar eller stadgarna.

§ 8:7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall se till att organisation beträffande bokföring och medelsförvaltning även innefattar en tillfredställande kontroll samt att bokföringen fullgörs i överensstämmelse med lag samt att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

Styrelsen skall upprätta årsredovisning. Minst två månader före föreningsstämman skall årsredovisningshandlingar överlämnas till föreningens revisor.

§ 8:8 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen.

Styrelsen får besluta att föreningens firma får tecknas var för sig av två av styrelsen därtill utsedda personer.

Styrelse får inte besluta att sälja föreningens egendom. Om behov föreligger av kortfristig kredit äger styrelsen rätt att upplåta panträtt i egendom.

§ 9 Revisor
Revisor väljs av föreningsstämman på ett år.

Revisorssuppleant väljs av föreningsstämman på ett år.
Revisor skall i den omfattning som följer av god revisionsed granska föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.

Revisor skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till föreningsstämman. Berättelsen skall överlänmas till föreningens styrelse senast två veckor före den ordinarie föreningsstämman.

§ 10 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 11 Motioner
Medlem har rätt att få ärende behandlat vid föreningsstämma om detta skriftligen anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman. i anmälan bör klart redogöras för vilken fråga som skall behandlas, bakgrunden samt eventuellt förslag på förändring m.m.

§ 12 Föreningsstämma
Föreningens högsta organ är föreningsstämman.

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före utgången av april månad.

Extra stämma hålls då styrelsen, revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar gör en skriftlig anhållan till styrelse med angivande av ärende som skall behandlas på stämman. Extra stämma skall hållas snarast möjligt, dock senast inom en månad efter att anhållan lämnats till styrelsen.

Kallelse till föreningsstämman sker genom annons i lokaltidning samt meddelande på föreningens anslagstavla - anslagstavlan skall vara placerad på väl synlig plats vid föeningens byggnad. Kallelse skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Andra meddelanden når medlemmarna genom att de anslås på föreningens anslagstavla.

Styrelsen skall senast en vecka innan stämman sammanställa dagordning som anslås på föreningens anslagstavla samt tillhandahållas medlem som så önskar.

På ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av stämmoordförande, sekreterare två justeringsmän.
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
3. Fråga om kallelse skett stadgeenligt.
4. Styrelsens årsredovisning.
5. Styrelsens bedömning av verksamheten för pågående räkenskapsår.
6. Revisors berättelse.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Motioner till stämman.
10. Övriga frågor.
11. Val av styrelseledamöter.
12. Val av styrelsens ordförande.
13. Val av styrelsesuppleant.
14. Val av revosor.
15. Val av revisorsuppleant.
16. Beslut om arvode till ledamöter för nästa räkenskapsår.
17. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

§ 13 Överskott
Överskott skall ske i form av medlemsåterbäring. Återbäringen beräknas efter medlemmens sammanlagda betalning till föreningen,
för utnyttjandet lokaler och tjänster, i relation till övriga medlemmars motsvarande sammanlagda betalning.

§ 14 Upplösning
Vid föreningens upplösning skall kvarvarande tillgångar, efter att medlemmar fått ut sina insatser, fördelas lika mellan medlemmarna.

§ 15 Stadgeändring
Ändringar av stadgarna sker i enlighet med Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.